Level 1

$1.30/M
Buy Now

Level 4

$3.50/M
Buy Now

Level 9

$7.00/M
Buy Now

Level 19

$15.00/M
Buy Now

Single Domain

Single Domain

5 Domains

10 Domains

2 GB Disk Space

10 GB Disk Space

25 GB Disk Space

50 GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Unlimited Bandwidth

Unlimited Bandwidth

Unlimited Bandwidth

100 Emails

200 Emails

300 Emails

Unlimited Emails

No Databases

10 Databases
(MySQL, Postgres)

20 Databases
(MySQL, Postgres)

Unlimited Databases
(MySQL, Postgres)

Daily Backup

Daily Backup

Daily Backup

Daily Backup